Well-reputable hotel director assists Gympak


Paul

For over 15 years, Paul Lukes was the CEO and hotel director of large and well-known hotels on the west coast. Nowadays, the Gothenburg native works with property development projects in an entrepreneurial company. Simultaneously, he serves as an advisor and board member at Gympak, focusing on helping the company enter the Nordic hotel market.

Delivering that extra touch and creating memorable experiences for guests is a hallmark of Paul. In Gothenburg and the hotel industry, he is known as a fresh breath of air who is passionate about service and creates wow experiences for everyone he meets.

Since the beginning of the year, he has been a board member and a strong contributing factor to hotels opening their arms to Gympak. On a daily basis, he works at an entrepreneurial company focused on property development and investments, which also includes hotels.
“When Gympak was first presented to me, it felt absolutely right,” says Paul with a big smile.

He describes how hotels need to offer new types of services to stand out and deliver even higher service levels.
“In my opinion, Gympak solves so much. I know that many people want to work out on their business trips, but a lot of them can’t fit workout clothes in their luggage, and many don’t want to pack wet clothes back into their bags,” explains Paul, continuing: “There are also those who find themselves with extra time. A meeting gets canceled or the train is delayed. Then you can take the opportunity to work out. But if you don’t have workout clothes with you, it’s a problem. You can go down and borrow or rent from the reception.”

Gympak becomes part of the offer and packages
Many hotels will also offer Gympak as part of a package. For example, accommodation, access to the gym, including one hour with a personal trainer, borrowing workout clothes, followed by a visit to the relaxation or spa area.

Some believe that Gympak can enhance the conference experience as well. A short and simple workout session in the conference room after a day of sitting still, before dinner, is expected to become popular.

“More and more guests and companies are thinking about health. That’s where Gympak supports them. It feels good to help Gympak achieve success,” says Paul.

During the spring, Gympak has signed agreements with a large number of hotels such as At Six, several Elite hotels, Amerikalinjen, Arken Spa, Clarion Hotel Oslo, and most recently, the Italian boutique hotel Villa Carona.

Equipment in all rooms
Several hotels will offer Gympak in every room. Examples of equipment that guests can use include yoga mats and foam rollers.

“Many have traveled far, and even more have been sitting still for a long day. It’s great to be able to stretch and use the equipment in the room to wake up the body again,” says Paul.

When Gympak analyzed why hotels chose Gympak, they all said it was about supporting guests and creating even better hotel experiences while simplifying guests’ everyday lives. The fact that hotels gain new revenue is a great bonus.

“I follow Gympak’s development closely and see that they have now reached beyond the Nordics and also gained spa hotels as clients. Gympak can really make a difference for all kinds of hotels that want to increase their service, regardless of whether the hotel is small or large or wherever it is located,” concludes Paul.


Välrenommerad hotelldirektör hjälper Gympak

Under drygt 15 år var Paul Lukes VD och hotelldirektör på västkustens stora och erkända hotell. Numera jobbar 
göteborgaren med fastighets- utvecklingsprojekt i ett entreprenörsbolag. Samtidigt är han rådgivare och styrelseledamot i Gympak där fokus är att hjälpa bolaget in i den nordiska hotellvärlden.

Att leverera det där extra och en upplevelse för gästerna är ett signum för Paul. I Göteborg och i hotellbranschen omnämns han som en färsk fläkt som brinner för service och skapar wow-upplevelser för alla han möter.

Sedan årsskiftet är han styrelseledamot och en stark bidragande faktor till att hotell öppnat armarna för Gympak. Till vardags arbetar han på ett entreprenörsdrivet bolag med fokus på fastighets utveckling och investeringar vilket också inkluderar hotell

– När jag fick Gympak presenterat för mig första gången kändes det helt rätt säger Paul med ett stort leende.

Han beskriver att hotellen behöver erbjuda nya typer utav tjänster för att sticka ut och för att leverera än högre service.
– Det är så mycket, enligt mig, som Gympak löser. Jag vet att många vill träna på sina affärsresor, men väldigt många får inte plats med träningskläder, och många vill heller inte packa tillbaka blöta i sin väska igen beskriver Paul och fortsätter; Det finns ju också dem som får tid över. Ett möte blir avbokat eller tåget inställt. Då kan man ju passa på att träna. Men har man inte med träningskläder så är det ju ett problem. Då kan man ju gå ner och låna eller hyra från receptionen. 

Gympak blir en del av erbjudande och paket 
Det är också många hotell som kommer att erbjuda Gympak som en del av ett paket. Exempelvis boende, tillträde till gym inklusive 1 timme med PT, lån av träningskläder följt av besök på relax eller spa-avdelningen.
Det finns också dem som anser att Gympak kan skapa en än bättre konferens-upplevelse. Ett kort och enkelt pass i konferensrummet efter en stillasittande dag, innan middag tror många kan bli populärt.

-Allt fler gäster och företag tänker på hälsan. Där stöttar Gympak. Det känns bra i hjärtat att hjälpa Gympak nå framgång säger Paul.

Under våren har Gympak skrivit avtal med ett stort antal hotell såsom exempelvis At Six, flertalet Elite-hotell, Amerikalinjen, Arken Spa, Clarion Hotel Oslo och senast det italienska boutique-hotellet Villa Carona.

Utrustning på alla rum
Ett antal hotell kommer att erbjuda Gympak på varje rum. Exempel på utrustning som gäster kan nyttja är yogamatta och foamer. 

-Många har rest långt, än mer har suttit still en lång dag. Då är det ju suveränt att man kan stretcha och använda utrustning på rummet för att väcka kroppen igen säger Paul. 

När Gympak analyserat varför hotell valt Gympak så säger dem alla att handlar om att stötta gäster och skapa ännu bättre hotellupplevelser och förenkla för gästers vardag. Att hotellen får nya intäkter är en bra bonus. 

-Jag följer Gympaks utveckling på nära håll och ser att man nu också nått ut utanför Norden och också fått spa-hotell som kunder. Gympak kan faktiskt göra skillnad för alla sorters hotell som vill öka servicen. Oavsett om hotellet är litet eller stort eller var det än finns avslutar Paul.