Healthcare company and Gympak form partnership to promote workplace health


dr.talic B2B Care

B2B Care, a prominent player in corporate and healthcare services in northwest Skåne, and Gympak, an innovative provider of fitness equipment and digital health solutions, today announced a strategic partnership aimed at improving employee health within companies. This partnership marks a significant milestone in the effort to offer comprehensive and effective health solutions for workplaces.

Dr. Talic, founder of B2B Care, initiated this partnership to provide something new and innovative to their corporate clients. “We have long sought a partner who can help us address the critical need for daily exercise and mental training for employees. Gympak offers a solution that makes this possible in a highly valuable way,” says Dr. Talic. The goal is to enable employees to exercise and get daily physical activity regardless of their location and at times that suit them best during the day. In an era where preventive healthcare is more important than ever, this partnership is a major step forward.

Through this collaboration, B2B Care will offer Gympak’s high-quality fitness equipment and their unique app, which includes hundreds of workout videos and mental training programs. This comprehensive offering allows employees to have a complete health solution that supports both physical and mental well-being. The Gympak app is designed to be user-friendly and accessible, making it easy for employees to integrate exercise into their daily routines, no matter where they are.

“We are very excited about this partnership with Gympak,” says Dr. Talic. “By integrating their innovative solutions into our offerings, we can now provide even more value to our clients and help them promote health and well-being in the workplace in a whole new way. Not everyone wants or can train at a gym, and here Gympak fills an important need in corporate wellness by offering flexible and engaging training solutions that can be tailored to each employee’s needs and circumstances.”

Jone Sølvik, CEO of Gympak, shares this enthusiasm and sees this as a significant milestone for the company. “This partnership is incredibly important to us,” says Sølvik. “By working together with B2B Care, we can reach more companies and help even more employees take care of their health, both physically and mentally. Our mission is to create improved wellness and health experiences, and this partnership helps us realize this vision.”

The collaboration begins immediately, and the first companies will be able to benefit from these new health solutions shortly. Through this cooperation, both B2B Care and Gympak strengthen their positions as leading players in workplace health and wellness, paving the way for a healthier and more productive workforce.

For more information, please contact:
Jone Sølvik, CEO Gympak, jone.solvik@gympak.com, +46706-112100
Dr. Denisa Talic, B2B Care, info@b2bcare.se, 042-4998991


Svensk version:

Vårdbolag och Gympak ingår samarbete för att främja hälsa på arbetsplatser

B2B Care, en aktör inom frisk- och företagsvård i nordvästra Skåne, och Gympak, en innovativ leverantör av träningsutrustning och digitala hälsolösningar, tillkännager idag ett strategiskt samarbete som syftar till att förbättra hälsan för anställda på företag. Detta partnerskap markerar en viktig milstolpe i strävan att erbjuda omfattande och effektiva hälsolösningar för arbetsplatser.

Dr. Talic, grundare av B2B Care, initierade detta samarbete för att erbjuda något nytt och innovativt till sina företagskunder. “Vi har länge sökt efter en partner som kan hjälpa oss att fylla det viktiga behovet av vardagsmotion och mental träning för anställda. Gympak erbjuder en lösning som möjliggör detta på ett mycket värdefullt sätt,” säger Dr. Talic. Målet är att ge anställda möjlighet att träna och få vardagsmotion oavsett var de befinner sig och när det passar dem bäst under dagen. I en tid då förebyggande hälsovård är viktigare än någonsin, är detta partnerskap ett stort steg framåt.

Genom samarbetet kommer B2B Care att erbjuda Gympaks träningsutrustning samt deras unika app, som innehåller hundratals träningsvideor och program för mental träning. Detta omfattande erbjudande gör det möjligt för anställda att få en komplett hälsolösning som stödjer både fysiskt och mentalt välbefinnande. Gympak-appen är utformad för att vara användarvänlig och tillgänglig, vilket gör att anställda enkelt kan integrera träning i sina dagliga rutiner, oavsett var de befinner sig.

“Vi är mycket glada över detta samarbete med Gympak,” säger Dr. Talic. “Genom att integrera deras innovativa lösningar i vårt erbjudande, kan vi nu ge våra kunder ännu mer värde och hjälpa dem att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen på ett helt nytt sätt. Alla vill eller kan inte träna på gym, och här fyller Gympak ett viktigt behov inom företagsvård genom att erbjuda flexibla och engagerande träningslösningar som kan anpassas till varje enskild medarbetares behov och förutsättningar.”

Jone Sølvik, VD för Gympak, delar denna entusiasm och ser detta som en betydande milstolpe för företaget. “Detta samarbete är otroligt viktigt för oss,” säger Sølvik. “Genom att arbeta tillsammans med B2B Care kan vi nå ut till fler företag och hjälpa ännu fler anställda att ta hand om sin hälsa, både fysiskt och mentalt. Vår mission är att skapa förbättrad välmående och hälsa, och detta partnerskap hjälper oss att förverkliga denna vision.” 

Samarbetet startar omedelbart och de första företagen kommer att kunna dra nytta av dessa nya hälsolösningar inom kort. Genom denna samverkan stärker både B2B Care och Gympak sin position som ledande aktörer inom hälsa och välbefinnande på arbetsplatser, och banar väg för en friskare och mer produktiv arbetsstyrka.